Tibor Somogyi
Grigori Afxentiou Street 76
4730 Trimiklini
Cyprus (Zypern)